حق مسلم ما

بهمن ۲۲، ۱۳۸۸

شاهکار ترجمه

بیخودی نیست که همه دنیا با دولت ملایان قرار داد تجاری امضا میکنند
واقعا بعضی مترجمین جمهوری اسلامی نابغه هستند
با وجود این مترجمان است که ایران مقام 17 جهانی را داراست به گفته محمود 13