حق مسلم ما

بهمن ۰۹، ۱۳۸۸

ده شب مبارزه با سید علی دیکتاتور ( یزید زمان )

22 بهمن امسال ریشه استبداد دینی را خشک میکنیم
ما میتوانیم
بله ما میتوانیم
چین و روسیه را در تظاهراتمان پذیرایی خواهیم کرد
چشمان دنیا منتظر حضور ما باشد