حق مسلم ما

شهریور ۱۴، ۱۳۸۸

دولت وطن فروش روسی ، روز قدس با غسل شهادت وسبز پوش به خیابان می آئیم

صهیونیسم یعنی محمود
صهیونیست یعنی احمدی نژاد
صهیون یعنی دولت کودتا


سید علی خامنه ای آماده باش که همه با هم سبز پوش در مراسم روز قدس شرکت میکنیم
غسل شهادت خواهیم کرد تا خون سبز ما اسفالت سیاه را رنگین کند
به محمود مزدورنژاد و همکاران متجاوز کهریزکی او بگو به استقبال ما بیایند
هرچه بیشتر ما را بکشید ملت بیدار تر میشود
.
.
.
.
.
.