حق مسلم ما

اسفند ۰۷، ۱۳۸۷

جایزه سه عمامه سفیدامسال به فاطمه رجبی رسید

حوزه علمیه قم با مشارکت گورستان تهران ( دانشگاه سابق )امسال جایزه ویژه خود را به
اهدا کرد
این جایزه همه ساله از طرف حوزه علمیه قم به فاسدترین زن خیابانی سال اهدا میشود
سال گذشته این جایزه به فاطمه آلیا و سال 85 این جایزه به عشرت شایق داده شده بود