حق مسلم ما

اسفند ۰۶، ۱۳۸۷

اسلام ( شیعه ) برای هر چیزی فتوی دارد

زن مسلمان میتواند با مرد مسلمان ریشو شنا کند به شرط اینکه حجاب به هم نخورد .
.
آیت الله یکدست

یک کلیک یه وعده غذا به یک کودک فقیر درجهان