حق مسلم ما

دی ۱۸، ۱۳۸۷

واقعا قاتل اطفال غزه کیست ؟

قاتلان احتمالی؟
.
قاتلان اطفال غزه توسط زنان محجبه مشخص شدند
یکنفر این مردک را اعدام کند
.
قاتل اطفال غزه