حق مسلم ما

دی ۱۸، ۱۳۸۷

کمونیست ها می آیند


خاک بر سر کسانی که جیره خور دولت دیکتاتوری اسلامی هستند .