حق مسلم ما

دی ۱۷، ۱۳۸۷

سین مثل سردار

سرداران رشید اسلام از آغاز حکومت اسلامی ایران تا کنون
کیانند ؟
========================

1- سردار مهدی بازرگان ، سردار بازندگی
2- سردار محسن رفیقدوست ، سردار رانندگی
3 - سردار ابوالحسن بنی صدر ، سردار زنانگی
4 - سردار ابراهیم یزدی ، سردار مرموزندگی
5 - سردار احمد خمینی ، سردار یادگارندگی
6- سردار اکبر رفسنچانی ، سردار شاژندگی
7 - سردار محمد خاتمی ، سردار شرمندگی
8 - سردار صادق محصولی ، سردار دارندگی
9- سرداره فاطمه رجبی ، سرداره دلدادگی
10- سردار عوضعلی کردان ، سردار جعلندگی
11- سردار علی خامنه ای ، سردار نشئگی
12- سردار سعید امامی ، سردار یواشکی
13- سردار حسین شریعتمداری ، سردار جفنگگی
14- سردار علیرضا رادان ، سردار زنندگی
15- سردار محمود احمدی نژاد، سردار دیوانگی
16- سردار مهدی کروبی ، سردار خوابندگی
17- سردار حسین الله کرم ، سردار کشندگی
18- سردار محسن قرائتی ، سردار گزندگی
19- سردار حسن مددی ، سردار کنندگی
20- سرداره عشرت شائق ، سرداره لوندگی
21- سردار مجید مجیدی ، سردار سینمازدگی
22- سردار حسن خمینی ، سردار خورندگی
23- سردار علی لاریجانی ، سردار جوندگی
24- سردار محمود شاهرودی ، سردار گیرندگی
25- سردار تقی مصباح ، سردار زر زدگی
26- سردار محسن رضایی ، سردار جمندگی
27- سردار غلامحسن کرباسچی ، سردار بیچارگی
28- سردار عطا الله مهاجرانی ، سردار پناهندگی
29- سردار یاسر هاشمی ، سردار دزدندگی
30- سردار صادق آهنگران ، سردار خوانندگی
31- سرداره فاطمه آلیا ،سردار دادندگی
و

بزرگ سرداران روح الله خمینی سردار ریدندگی