حق مسلم ما

آذر ۱۸، ۱۳۸۷

انتخابات


سی رابطه پنهان و آشکار دکتر محمود احمدی نژاد رونمایی شد
=================================================

1- رابطه علی خامنه ای به احمدی نژاد مثل رابطه الاغ است به عر عر
2- رابطه اکبر رفسنجانی به احمدی نژاد مثل رابطه سگ است به شغال
3- رابطه فاطمه رجبی به احمدی نژاد مثل رابطه مدادتراش است به مداد
4- رابطه غلامحسین الهام به احمدی نژاد مثل رابطه بستی فروش است به بچه نق نقو
5- رابطه دکتر حسن مددی به احمدی نژاد مثل رابطه مرید است به مراد
6- رابطه سردار زارعی به احمدی نژاد مثل رابطه جاکش است به فاعل
7- رابطه عوضعلی کردان به احمدی نژاد مثل رابطه سراب است به جاده
8- رابطه اسفندیار مشائی به احمدی نژاد مثل رابطه گربه است به دیزی
9- رابطه صادق محصولی به احمدی نژاد مثل رابطه اسکناس است به دستگاه پولشمار
10- رابطه فاطمه آلیا به احمدی نژاد مثل رابطه گوسفند است به چوپان
11- رابطه علی لاریجانی به احمدی نژاد مثل رابطه رنگ است به دیوار
12- رابطه مهدی کروبی به احمدی نژاد مثل رابطه خواب است به رویا
13- رابطه محمد خاتمی به احمدی نژاد مثل رابطه دیوان حافظ است به فال
14- رابطه حسین الله کرم به احمدی نژاد مثل رابطه رعیت است به ارباب
15- رابطه عبد المالک ریگی به احمدی نژاد مثل رابطه جن است به بسم الله
16- رابطه محمود شاهرودی به احمدی نژاد مثل رابطه توالت است به آفتابه
17- رابطه آیت الله منتظری به احمدی نژاد مثل رابطه مرغ است به چاقوی زنجان
18- رابطه آیت الله کاظمین بروجردی به احمدی نژاد مثل رابطه ماهی است به آکواریوم
19- رابطه صادق زیبا کلام به احمدی نژاد مثل رابطه واکس است به چرم
20- رابطه محسن سازگارا به احمدی نژاد مثل رابطه آب است به خاکستر
21- رابطه علیرضا نوری زاده به احمدی نژاد مثل رابطه اسید است به باز
22- رابطه محسن قرائتی به احمدی نژاد مثل رابطه زین است به اسب
23- رابطه محسن آرمین به احمدی نژاد مثل رابطه ساربان است به غروب
24- رابطه غلامحسین کرباسچی به احمدی نژاد مثل رابطه هندوانه است به جالیز
25- رابطه عیسی سحر خیزبه احمدی نژاد مثل رابطه رادیو است به تلویزیون
26- رابطه سعید حجاریان به احمدی نژاد مثل رابطه زندانی است به مامور اعدام
27- رابطه عشرت شائق به احمدی نژاد مثل رابطه اتاق خواب است به کاندوم
28- رابطه محسنی اژه ای به احمدی نژاد مثل رابطه روباه است به دم
29- رابطه منوچهر متکی به احمدی نژاد مثل رابطه بلند گو است به میکروفون
30- رابطه امام زمان به احمدی نژاد مثل رابطه انسان است به گوز

.