حق مسلم ما

آذر ۱۸، ۱۳۸۷

انتخابات

رای مجدد به محمود احمدی نژاد
رای به سارقان و جاعلان است