حق مسلم ما

آذر ۱۹، ۱۳۸۷

انتخابات

خاتمی در روز 16 آذر سال 1383 گفت :
بعد از بنده کسانی خواهند امد و عمل خواهند کرد و شما نتیجه عملشان را خواهید دید .
ویدیو کوتاه از سخنرانی خاتمی در دانشگاه سال 83