حق مسلم ما

دی ۰۸، ۱۳۸۷

قلب امام کجاش بود ؟

بچه همسایه ما میگه قلب امام لای پاها ش بود