حق مسلم ما

دی ۰۸، ۱۳۸۷

احمدی نژاد : خاتمی را از سر راه بر میداریم

با استفاده از چاقوی زنجان
خاتمی
را از سر راه بر میداریم

احمدی نژاد با خامنه ای است
خامنه ای با طالبان است
طالبان با شیطان است