حق مسلم ما

آذر ۲۱، ۱۳۸۷

به درخواست جمهوری اسلامی فاطی بازی به بازیهای المپیک اضافه میشود !

فاطمه رجبی دبیر کل فاطمه ها برای گسترش اسلام
از هیچ کوششی دریغ نمی کند


فاطمه آلیا ، فاطمه کروبی و... از معروف ترین فاطمه ها هستند
فاطمه بازی از پرطرفدار ترین بازی های پاسداران است
===