حق مسلم ما

آذر ۲۱، ۱۳۸۷

بچرخ تا بچرخیم !

خوب به تصویرزیرنگاه کنید
این خانم در چه جهتی میچرخد .
از راست به چپ
یا
از چپ به راست
؟


اگر این خانم را در حال گردش در جهت عقربه ساعت می بینید شما از سمت راست مغز خود بهره می گیرید. اگر این خانم را در حال گردش در جهت خلاف عقربه ساعت می بینید شما از سمت چپ مغز خود بهره می گیرید. بعضی از مردم توانایی دیدن چرخش وی را در هر دو جهت دارند اگر شما بدون تعییر در چشمتان هنگام نگاه کردن قادر به سوئیچ در هر دو جهت هستید هوش شما بالاتر از ۱۶۰ است که یک نابغه به حساب می آیید. این تصویر در دانشگاه یل آمریکا در مطالعه ای ۵ ساله بدست آمده است.