حق مسلم ما

آبان ۲۸، ۱۳۸۷

با انتخاب محصولی به وزارت کشور ...

.
دکترمحموداحمدی نژاد معروف به
محمود نفتی یا محمود خالی بند
برای چهار سال دیگر رئیس جمهور ایران اسلامی شد
.

.