حق مسلم ما

آبان ۲۹، ۱۳۸۷

آقای احمدی نژاد آیا چاقوی زنجان دسته خودش را می برد ؟


واقعا متجاوزان به حقوق ملت چه کسانی هستند ؟


ادمهای میلیاردی !

انهایی که از دین سو استفاده میکنند !


انها که ملت غنی را به امت فقیر بدل کرده !انها که تقلب و جعل و تجاوز و اعتیاد را به ارمغان اورده اند !

انها که ....