حق مسلم ما

فروردین ۲۱، ۱۳۹۷

وضعیت ارزی ایران


وضعیت ارزی ایران بر اساس هیچکدام از قوانین اقتصادی قابل بررسی و تجزیه تحلیل نیست