حق مسلم ما

مرداد ۰۳، ۱۳۹۶

نتیجه چهل سال حکومت الله بر ایران

واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند ... چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند