حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۴، ۱۳۹۵

آیا قرآن حاصل رویاهای پیامبر اسلام است؟

مناظره دیدنی و شنیدنی سروش و بازرگان

می توان گفت پیامبر نه مخاطب بلکه ناظر و راوی آن چیزی ست که پیروانش وحی می خوانند؟