حق مسلم ما

دی ۱۵، ۱۳۹۴

خزعبلات علیرضا نوریزاده

این علیرضای متوهم میگه عربستان سعودی تلویزیون فارسی زبان ندارد .... کسی نیست بگه تلویزیون خودش به آخور  کدام شاهزاده سعودی  وصل است .
دیدن این ویدیو ارزش وقت گذاشتن داره . واقعا این نوریزاده یک وطن فروش مزدور است