حق مسلم ما

آبان ۱۸، ۱۳۹۴

معصومه ابتکار , همش حرف و شعار

آلودگی هوای بسیاری از نقاط ایران در حد و اندازه ای است که نفس کشیدن غیر ممکن است . واقعا چرا دولتمردان و دولتزنان ایران هیچگونه برنامه مدوون و مشخصی برای این معضل ندارند ؟ چه کسی مسئول است ؟ در ویدیوی طنز زیر این موضوع به چالش کشیده شده است .
آلودگی هوای ایران یک معضل ملی است و همه باید در بلند تر کردن این صدای اعتراضی مردم سهیم باشیم .