حق مسلم ما

آبان ۲۷، ۱۳۹۴

ببینید جانشینان پیامبر با زنان ایزدی چه کرده اند .

ببینید جانشینان پیامبر زنباره با زنان ایزدی چه کرده اند . پیامبری که خودش چهل زن عقدی داشته و چهارصد صیغه و چهارهزار متعه  جانشینانش هر چه بکنند کم کرده اند . در فیلم مستند زیر زنان ایزدی از آنچه میگویند که مسلمانان داعشی با آنها کرده اند .
اعضای داعش مسلمان و تمام دستورات اسلامی را اجرا میکنند . آیا چنین پیامبری لایق ستایش است ؟کسانی که با داعش مخالف اند در حقیقت با اسلام مخالف اند