حق مسلم ما

تیر ۱۶، ۱۳۹۴

جامهای نوشیدنی اروپایی برای رهبران دو تمدن بزرگ باستان

رهبران دو تمدن بزرگ باستان در آستانه نوشیدن جام 
از تهران تا آتن

داشتیم داشتیم حساب نیست
داریم داریم حساب است