حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۲، ۱۳۹۴

جوات زریفنژاد : زندانی سیاسی عقیدتی نداریم


متخصصان روانشناسی معتقدند که بیماری دروغگویی و مردم ایران را نفهم فرض کردن , رابطه مستقیمی با چفیه و هاله دارد