حق مسلم ما

دی ۰۶، ۱۳۹۳

مشهدی ها ی عزیز از این کارها نکنید لطفا ! یه بار کلپاسه درست کردین بس نیست ؟


در باغ‌وحش مشهد ببر نر را با شیر ماده‌ در یک قفس کوچک نگه می‌دارند تا از آمیزش آنها "تایگون" به دست آید.