حق مسلم ما

شهریور ۲۱، ۱۳۹۳

منفورترین زنان نیم قرن اخیر ایران

اگر وطن فروشی , تقیه , پاچه خواری , حماقت , قصاوت قلب , تن فروشی شرعی اسلامی , ریا کاری , دزدی اموال مردم , نقض و پایمال کردن حقوق دیگران , خودشیفتگی اسلامی , هموطن کشی اسلامی و خر حساب کردن دیگر زنان را مبنای تنفر قرار دهیم , چه کسانی لایق تر از این پنچ جرسومه خواهند بود ؟
به عقیده نگارنده اگر بخواهیم پنچ زن منفور ایرانی را در پنجاه سال اخیر انتخاب کنیم , کسانی شایسته تر از اینها نخواهیم یافت .