حق مسلم ما

مرداد ۲۴، ۱۳۹۳

افعی مدرن اسلامی

تصور کنید تخم های این مار همزمان به نتیجه  برسند
به نظر شما چه اتفاقی می افتد ؟ تصور کن اگر حتی تصور کردنش سخت است