حق مسلم ما

آبان ۰۵، ۱۳۹۲

مادر پگاه آهنگرانی خطاب به مردم ایران !


از صفحه منیژه حکمت کارگردان سینما و مادرپگاه اهنگرانی بازیگر: «نجابت زياد كثافت بهمراه دارد، بعلت شرايط سعى كردم اروم باشم ولى سكوت ما را حمل بر مجرم دانستن كردن ، فردا به دوستانم در فيس بوك خواهم گفت كه چه اتفاقى براى پگاه دارن رقم ميزنند، برادران نجابت ما را ديديد و شرم نكرديد و ما را مجبور به اطلاع رسانى با مردم عزيز ميهنم ميكنيد ، مردم قضاوت خواهند كرد . اميدوارم جواب قانع كننده اى راجع به دستگيرى و ادامه ماجرا داشته باشيد.»