حق مسلم ما

مرداد ۱۷، ۱۳۸۸

clothilde riess

دختر 23 ساله فرانسوي نيازمند كمك
هر چه خارجي ها از ما و جنبش سبز ما حمايت كردند
ما ايراني ها از اين دخترك بيگناه فرانسوي حمايت نكرديم
.
جرم او فرستادن يك ايميل براي دوستانش بوده
.
ايراني ها همت كنيم تا كلوئيد ريس را مانند خيلي هاي ديگر از چنگال تجاوز جنسي گروه خامنه اي نجات دهيم
.
.