حق مسلم ما

مرداد ۱۳، ۱۳۸۸

محمد رضا شریفی نیا و افشین قطبی به ملت ایران تف کردند

در استادیوم های ورزشی داخل و خارج کشور از روی سکو ها به حساب افشین میرسیم
دیدن هر فیلمی که محمد رضا بازی کرده باشد را تحریم میکنیم . بلیط سینما را نمی خریم وCD فیلم را از بازار آزاد و قاچاقی تهیه میکنیم ، با این کار اجازه نمی دهیم تهیه کنندگان با او برای ساختن فیلم سینمایی قرار داد امضا کنند .
هر کس به ملت پشت کند ملت او را تحریم میکند
هر کس به ملت پشت کند ملت قلب شیرش را به قلب ... تبدیل میکند
.

.
.