حق مسلم ما

تیر ۳۱، ۱۳۸۸

محمود را به زانو در آوریم

ما میتوانیم ، اگر بخواهیم ،اگر همه با هم باشیم
دولت دیکتاتوری و فاشیستی محمود آخرین نفس ها را میکشد
از همین حالا اطلاع رسانی کنیم
در یک برنامه منظم و همه گیر
محمود و سید علی را به زانو در خواهیم آورد، چون ما ایرانی هستیم
خواستن توانستن است
ما همه با هم هستیم
عکس فوق را به دوستان خود ایمیل کنید . فقط با برنامه ریزی دقیق میتوانیم زانو زدن محمود را ببینیم
ما حتما پیروزیم چون با هم هستیم
.
.
.