حق مسلم ما

تیر ۱۵، ۱۳۸۸

ندا آقا سلطان ، سلطان اسکناس شد

اسکناس سبز ندا

بمناسبت 18 تیر توسط جنبش سبز منتشر شد


ندا به اسکناس ایرانی اعتبار بخشید


این هم اسکناس حکومت کودتا ( پنجاه احمدی )

مسیر های تظاهرات 18 تیر در شهر های بزرگ ایران.