حق مسلم ما

تیر ۱۵، ۱۳۸۸

آقای خامنه ای کدام سبز را بکشم بیشتر صواب دارد و به بهشت میروم؟

حضرت آیت الله خامنه ای
امروز 18 تیر است . بدستور شما امده ایم تا منافقان سبز پوشی را بکشیم که به تهران هجوم آورده اند
کدام سبز را بکشم رضایت شما را فراهم می آورم و به بهشت میروم ؟
اینها بیشمارند کدامشان را بکشم ؟
بچه سبز پوش را ؟
زن بی دفاع را ؟
جوان سبز پوشی که به پلیس امان داده ؟
یا رئیس همه سبز های مسلمان جهان را ؟
آقای خامنه ای
من بهشت را به بها میخواهم نه به بهانه
من شعبان بی مخ نیستم . من اسباب بازی عزیز محمدی نیستم . من در دفاع از میهن فقط و فقط دشمن میکشم
اینها نه دشمن هستند نه منافق و نه ارازل
.
.