حق مسلم ما

تیر ۱۲، ۱۳۸۸

نام محمود احمدی نژاد در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شد

در پی برگزاری انتخابات در ایران و حضور پرشور جنبش سبز مردمی
با توجه به اعلام نتایج
و سوابق دکتر محمود احمدی نژاد در وارونه کردن بیان حقایق
و باتوجه به کشتارمردم سبز پوش ایران بدستور محمود

نام دکتر محمود احمدی نژاد با 24000000 دروغ که در چهار سال گذشته گفته است
بعنوان دروغگو ترین رئیس جمهور جهان
در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شد

0
0