حق مسلم ما

تیر ۱۳، ۱۳۸۸

هر نفر یک رای (شرکت در تظاهرات 18 تیر رای منفی به دولت کودتا )


مسیر تظاهرات درکشورهای آمریکایی و اروپایی را شما مشخص و اطلاع رسانی کنید

مسیرهای راهپیمایی 18 تیر در شهرهای بزرگ سراسر کشور

توصیه های بسیار مهم به برخی شرکت کنندگان در تظاهرات 18 تیر