حق مسلم ما

خرداد ۲۰، ۱۳۸۸

فاطمه رجبی از دکتر محمود احمدی نژاد رسما شکایت کرد !

فاطمه رجبی ضعیفه غلامحسین الهام در حالی که از پله های مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران بالا می رفت و چون ابر بهار می گریست به خبر نگار ما گفت
میخواهم از محمود به خاطر همه دروغهایی که تا حالا به من گفته و مرا اغفال کرده شکایت کنم
او اضافه کرد
چهار سال است که به من دروغ گفته و مرا فریب داده است
او گفته بود رئیس جمهور کشور فلسطین است
گفته بود زن و فرزند ندارد
گفته بود در زیر زمین خانه اش بمب اتم کشف کرده
گفته بود هاله نور دارد و رفیق گرمابه و گلستان امام زمان است
گفته بود مرد است
گفته بود دروغگو نیست
گفته بود .....
خاک توی سرش کنند . حالا میبینم همه اون چیزا دروغ بوده و می خواسته منو گول بزنه

.
.