حق مسلم ما

خرداد ۲۰، ۱۳۸۸

آنها که برای فلسطین اشک می ریزند بیایند مشهد یا شیراز

بعد از کشتن پرهام رضایی سه روز قبل در مشهد

عوامل محمود احمدی نژاد در شیراز هم سبزها را خونین کردند

محمود احمدی نژاد و حزب پادگانی اش تشنه خون هستند

محمود احمدی نژاد از صهیونیستها بدتر است

انتخاب مجدد محمود یعنی انتخاب تیغ تیز شمشیر


بر اساس گزارش رسیده از شهر شیراز در پی تهاجم طرفداران احمدی نزاد به ستاد پزشکی مهندس موسوی در این شهر 7 نفر از اعضای این ستاد مجروح گردیدند. این گزارش حاکی از آنست که به غیر یک نفر که دچار شکستگی گردیده بقیه مجروحین تحت مداوی سرپایی از بیمارستان مرخص گردیده اند. همچنین رئیس ستاد مردمی مهندس موسوی در استان فارس در فرمانداری شیراز تحت بازداشت موقت قرار دارد

خمینی گفته بود " بکشید ما را ملت ما بیدار تر میشود " راست گفته بود

تف به محمود احمدی نژاد و یاران وحشی و آدمکش اش


.