حق مسلم ما

تیر ۰۲، ۱۳۸۸

علی ( قاتل ندا آقا سلطان) در جمع جوانان ایرانی

ایران خانه ماست ، بسیجیان و سپاهیان هم ایرانی هستند
غیر از بخش کوچکی از سپاه و بسیج ، بقیه فرزندان همین آب و خاک هستند با مشکلاتی مثل همه مردم
دست در دست هم دهیم به مهر --- میهن خویش را کنیم آزاد
نگذاریم خون ندا و نداها توسط حاکمان زر و زور پایمال شود
نترسیم نترسیم --ما همه با هم هستیم
جنبش سبز مردمی

چه کسانی مردم ایران را با چوب و چماق کتک میزنند یا حتی میکشند ؟

.

.