حق مسلم ما

خرداد ۲۶، ۱۳۸۸

حمایت ایرانیان مقیم کانادا از خواست قانونی مردم ایران و ابطال انتخابات جعلی

حمایت ایرانیان مقیم کانادا از مردم ایران و اعلام انزجار از کودتاچیان به رهبری خامنه ای و محکوم کردن دولت کودتا ( دولت احمدی نژاد )
where is my vote

ایران شده فلسطین ---- مردم چرا نشستین

ایران شده فلسطین ---- مردم چرا نشستین

ایران شده فلسطین ---- مردم چرا نشستین

.