حق مسلم ما

خرداد ۱۹، ۱۳۸۸

روز 23 خرداد 1388 کاخ ریاست جمهوری

کارشناسان فرنگی و غربی پیش بینی کرده اند در 23 خرداد 88
گروه مافیایی دروغ ،جعل و خیانت توسط سبزها
بدینگونه از کاخ ریاست جمهوری به بیرون هدایت خواهند شد