حق مسلم ما

خرداد ۱۱، ۱۳۹۳

کپی , پیست سیاسی چگونه است ؟

Political
  COPY     -     PASTE

خاک برسرمون که جانشینمون از اصلش کثیف تر باشه