حق مسلم ما

فروردین ۳۰، ۱۳۹۳

خامنه ای : زنان را زنده بگور کنید


سیدعلی خامنه‌ای روز شنبه۳۰فروردین‌ماه در دیدار با گروهی از زنان به برداشت‌های غرب از حقوق زنان حمله کرد و گفت: «باید ذهن را از حرف‌های کلیشه‌ای غربی‌ها به کلی خالی کنیم.» وی گفت: «غربی‌ها به دلایل مختلف، مسأله زن را بد فهمیده‌اند اما همان فهم غلط و تباه‌کننده را سکه رایج دنیا کرده‌اند و با هوچی‌گری، مجال حرف زدن به دیگران و مخالفان را نمی‌دهند.» سیدعلی خامنه ای، برابری جنسی زن و مرد را «از جمله حرف‌های کاملاً غلط غرب» دانست و تأکید کرد: «باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم.» به‌گفته وی برابری همیشه به معنای عدالت نیست، عدالت همیشه حق است، اما برابری گاه «حق» است و گاه «باطل». سیدعلی خامنه ای همچنین به مبانی نظری کنوانسیون‌های بین‌المللی در رابطه با حقوق زنان نیز تاخت و گفت: «اصرار غربی‌ها روی این زیربنای غلط، جامعه بشری را تباه می‌کند به همین دلیل برای دستیابی به نگاه صحیح و متوازن، باید از این مبانی برحذر بود.» وی درباره تبعیض جنسیتی در تحصیل زنان در برخی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی گفت: «اگر در این مسأله تفاوتی هم باشد ضدعدالت نیست چرا که نباید رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست به آنان تحمیل شود.» به‌گفته وی «این‌که زنان برخی مشاغل را برعهده نگیرند هیچ ننگ و نقصی نیست بلکه آن چیزی غلط است که متناسب با طبیعت الهی زن نباشد.»

 سخنان سیدعلی خامنه ای در حالی بیان می‌شود که به‌تازگی مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری خود از نیروی کار در پاییز سال ۹۲ را منتشر کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری در بین مردان در سه ماهه پاییز ۵/ ۸ و نزد زنان ۳/ ۲۰ درصد بوده است. همچنین شاخص مشارکت اقتصادی در میان مردان ۶۲/۱ درصد و در بین زنان ۱۱/۳درصد محاسبه شده است.