حق مسلم ما

بهمن ۱۹، ۱۳۹۲

به یک استاد ماله کشی نیازمندیم !


خبر جدائی یاسمین از رضا ( شازده پهلوی ) اصلا غیر منتظره نبود , به قول معروف پسر کو ندارد نشان از پدر , رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه پهلوی هم بارها ازدواج داشته اند چه مبرهن و چه مخفی .
اما آنچه از همه جالب تر است اینکه ...
یه ماله کشی باید استخدام کنند که بگوید این حقوق بشر است و هرکس هر گونه که دوست دارد و با هر کسی که دوست دارد زندگی کند و از این خزعبلات به خورد مردم دهد . شاید هم خلق الله با الگو برداری از رضا شاه چندم , همه دست بکار شوند و خانواده ها را فرو ریزند و بچه ها را حیران کنند . این پهلوی ها خیلی خاصیت ها دارند خیلی ...