حق مسلم ما

تیر ۱۴، ۱۳۹۲

میان ماه من تا ماه گردون , تفاوت از زمین تا آسمان است


قرار نیست این عکس به کسی بر بخورد , بر تر دونستن مردم مصر بر ملت ایران نیست! این یک سئوال تصویری است