حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۹، ۱۳۹۲

آقایان مسعود بهنود و عطا الله مهاجرانی با رای دادن چهار سال قبل به آنچه خواستید رسیدید ؟ امسال چه کاره اید ؟

فیلم دو دقیقه ای بسیار زیبا !
آنها که امروز از خاتمی و هاشمی میخواهند بیاید . چهار سال قبل میر حسین موسوی را شیر کردن برای آمدن و او را چون اسماعیل قربانی کردند . امروز میرحسین در زندان و آقایان در اروپا خوش نشینند .
صادقانه آقای مهاجرانی به خواسته خود رسیدید ؟ امسال چه کاره اید ؟