حق مسلم ما

خرداد ۰۶، ۱۳۹۲

شرکت کوکا کولا اسپانسر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران شد

انتخاب با شماست ! 
هر کس به اندازه تحمل و طاقتش انتخاب کند , انتخاب شما برای استعمال هشت ساله است

خیلی از دانشجویان چهار سال قبل رای دادند . الان کجایند ؟ فراموششان نکنیم
رای شما سایز نوشابه استعمالی را مشخص میکند و نه چیز دیگری را