حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۱، ۱۳۹۲

مردمی که ناجی شان اکبر است , لیاقتشان جمهوری اسلامی است .

خاک بر سر ما مردم بی عرضه و بی لیاقت , خاک بر سر ما مردم ترسو و احمق , خاک بر سر ما مردم ساده, بیسواد و کم حافظه ! حق ما همین جمهوری اسلامی است . بروید رای بدهید که ناجی اومده .
همه باید به اکبر ناجی رای بدهند 
خاک بر سرمان که هنوز نفهمیده ایم ملایان سی و پنچ سال است با ما بازی میکنند 
.................
اکبر : ممد بیا داغش کن !!!!!!
مردم احمقی هستیم که همیشه باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم . من که از ایرانی بودن خودم شرم دارم . واقعا یک کم فکر کنید !
بعضی برای بهبود وضع معیشت به اکبر کوسه رای خواهند داد غافل از اینکه ... خو دتان ببینید اینجا