حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۲

امکان رای دادن پیش از موعد ( پستی ) در کشور فراهم شد !

وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار حاضر در جلسه ضمن نشان دادن یک پاکت پستی :  گفت در انتخابات پیش رو ( انتخابات ریاست جمهوری ) مردم می توانند با شناسنامه عکسداراز امروز  به فرمانداری های سراسر کشور مراجعه کنند و بسته انتخاباتی را دریافت کنند که از ابتکارات بخش مهندسی انتخابات است . وی اضافه کرد شاید شمارش آرا تا چند هفته ادامه یابد . وی افزود ما چه چیزمان از آمریکای جهانخوار کمتر است که نتوانیم رای پستی مردم را بگیریم !