حق مسلم ما

فروردین ۱۲، ۱۳۹۲

دوام و بقای جمهوری اسلامی , به تجزیه ایران می انجامد

به هیچ قیمتی با تجزیه ایران موافق نیستم . اما مطمئن هستم با دوام و بقای حکومت اسلامی آخوندی ایران به هفت کشور مستقل تقسیم خواهد شد , مشابه آنچه در شوروی سابق انجام گرفت . بدون تردید جامعه جهانی هم موافق خواهد بود حتی اگر روشن و شفاف اظهار نظر نکنند , تقسیم ایران به تضعیف ایران می انجامد و بازار بزرگی میشود برای تاجران فرصت طلب غرب و شرق . رفتار حکومت اسلامی با کردها , ترکها , بلوچ ها و... در سی و پنچ سال گذشته بهترین و بزرگترین مشوق برای این جوامع بوده تا خودشان را منفک ببینند . جمهوری اسلامی با سیاستهای اخوندی و قرآنی , ایران را تجزیه خواهد کرد . اسباب تجزیه ایران در داخل و در خارج به لطف سیاستهای امام زمان پرنگ تر از قبل رقم میخورد .
با دوام و بقای حکومت اسلامی , ایران امروزی به چند شهر آخوند پرور و مجهز به بمب اتم محدود خواهد گردید . تنها راه نجات ایران براندازی حکومت اسلامی و غیر انسانی اخوندیسم است . 
براندازی جکومت دیکتاتور شیعه به وحدت عمومی تمام مردم ایران نیاز دارد و بس ! آخوندها , این بیماران جنسی حکومتشان سست تر از آن است که حتی فمرش را بکنیم .
اگر امروز کاری نکنیم , باید به تجزیه ایران تن دهیم . به نقشه زیر نگاه کنید , ایران آینده را ببینید ! آنها که از تجزیه سخن بمیان می آورند مقصر نیستند , رفتار و سیاستهای حکومت اسلامی آنها را واداشته تا به تجزیه ایران فکر کنند .